Learn More

The Rebbe’s Sichos of the last decade or so have been published in orderly form, in the two series known as Hisvaaduyos and Sefer HaSichos. In earlier years,

אצלך בבית

נכון לחודש תשרי תשפ”ג – יצאו לאור שלושים וחמש כרכים מתוך כשבעים כרכים, ועוד כחמישה כרכים נוספים עומדים לראות אור בקרוב. ההדפסה

Learn More »

ספרים שכבר נדפסו

ספר הראשון ספר אחד, כרך א שנת תש”י חלוקה שניה 4 ספרים, כרכים ב-ה שנות תשי”א־תשי”ד = 5 חלוקה שלישית 5 ספרים,

Learn More »

חובה בכל בית

“ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים”, כזאת היא תורתו של הרבי. למעלה מארבעים שנה זכינו לשמוע התוועדויות, שיחות קודש ומאמרים, החוברים יחד

Learn More »

המהדורה החדשה

 עמודים של שיחות 35,000 בשנים האחרונות, הודפסו שיחותיו של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א באופן מסודר ורוכזו בסדרת ה’התוועדויות’ ו’ספר השיחות’. לא

Learn More »