DONATE and PARTNER in PUBLISHING the REBBE'S SICHOS!

Thank you for your donation!

כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, יעשה ענין דוגמתו, ע”י שיכניס לביתו או בספריה וכיו”ב, ספרי קודש חדשים, בהוספה על הספרים שיש אצלו עד עתה, שגם אז בוודאי היה ביתו “בית מלא ספרים”.

וכל הזריז הרי זה משובח - לעשות כבר עתה החלטות בזה, ולקיימם בהקדם האפשרי, כולל ע”י עשיית הזמנה מראש (בתשלום) למינוי לקבל ספרים חדשים שיוצאים לאור (ובלשון הידוע בכמה ספרים “פרענומעראנטן”).

(תרגום משיחת ש”פ ויגש, ז’ טבת ה’תשנ”ב, מוגה)